Областен обществен консултативен съвет


Областен обществен консултативен съвет

Председател:

Кадир Исов   - ВрИд Областен управител на област Хасково

Заместник председатели:

Станислав Видев  - Председател на РК на КИИП Хасково

Михаил Василев   - Ст.консултант в „Агенция за европейска интеграция” Хасково

Зарко Чанков - Председател на „Обединен ромски съюз” Хасково

Секретар:

Венелин Парапанов   - Гл. експерт дир. „АКРРДС” в Обл. администрация  Хасково

Членове:

Милена Трендафилова   - Директор дир. „АКРРДС” в Обл. администрация  Хасково

Грета Иванова                - Директор РДСП Хасково

Д-р Соня Димитрова       - Директор РЗИ Хасково

Мариела Златева            - Началник РИО Хасково

Танер Емин                   - ИД Директор ОД „Земеделие” Хасково

Наско Нанев                  - Директор ТСБ Хасково

Антония Кръстева         - Гл.инспектор в „Комисия за защ.на потребителите” РД зв.Хасково

Янчо Янев                     - Председател на УС  на ХТПП

Димитър Янев                - Председател на ОС на ССИ Хасково

Стефан Димитров          - Регионален представител на КРИБ за област Хасково

Емил Георгиев               - Председател на „Регионален съюз на потребителите” Хасково

Илияна Павлова             - Управител на СНЦ „Свят за всички” Хасково

Иван Тошев                   - Председател на УС на ОСМСБ Хасково

Иванка Душкова             - Председател на УС на „Съюз за възстановяване и развитие” Хасково

Малина Славова             - Председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила” Хасково

Венета Антонова           - Председател на УС на Клуб „ЮНЕСКО” Хасково

Наталия Делчева           - Председател на УС на Фондация „Подари усмивка” Димитровград

Розалина Гьобеклиева    - Управител на Сдружение„Европейски институт за развитие”Хасково

Елена Цветкова             - Директор ОП „Младежки център” Хасково

Антония Филева           - Управител на Фондация „БЦДИ – клон Хасково”

Антоанета Станчева       - Председател на Сдружение” ИКАР” Хасково

Александър Бозаков       - Председател на Сдружение „Инфоком” Хасково

Зина Иванова                 - Изп.директор на Фондация„Толерантност и взаимопомощ” Хасково

Даниела Стоянова          - Председател на УС на Сдружение „Млад репортер” Хасково

Николай Терзиев            - Отговорник по образовение и комуникации към „БДЗП”

Милка Костова                - Председател на „Съюз на инвалидите” Хасково

Мария Георгиева             - Председател на РО на глухите Хасково

Георги Желев                 - Председател на РО на „Съюз на слепите” Хасково

Кристина Мантарова      - Член на УС на „Съюз на диабетоболните” Хасково

 

Съветът е консултативен орган към Областния управител на област Хасково за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции и приемане на инициативи от Областния управител на област Хасково за развитие и провеждане на политики в полза на гражданите при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Областният обществен консултативен съвет е отворен за участие на нови членове, като самото участие в него е на доброволен принцип след писмено изразено желание до Председателя на Съвета.

Правилник за организацията и дейността на Областния обществен консултативен съвет на област Хасково

Протокол №1/03.10.2013г. от заседание на Областен обществен консултативен съвет към Областния управител на област Хасково