Областна администрация Хасково очаква кандидати за работа по обявени свободни позиции по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2019 г.


Програмата е за младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.
Областна администрация Хасково обявява две позиции в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" за млади специалисти в направление право, администрация и управление, икономика, архитектура, строителство и геодезия. 
Обявена е и една позиция в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" за млади специалисти в направление администрация и управление, икономика, информатика и компютърни науки. 
До 19 октомври 2018г. вкл., кандидатите подават в дирекции „Бюро по труда” или по електронен път комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата. Те посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. 
При явяване на интервю кандидатите трябва да представят: копие от документ за завършено висше образование /диплома, уверение, академична справка/, автобиография. В областна администрация Хасково интервютата ще се проведат на 14 ноември 2018 година. 
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.
Подробности за кандидатстване по програма „Старт на кариерата“ в Дирекция „Бюро по труда“ Хасково.

Нели Вълканова