Dear ,

Официалната интернет страница на Областна администрация Хасково е мястото, където ще  намерите всички документи, свързани с работата на държавната администрация. На този сайт аз и моят екип ще продължим да публикуваме всичко важно, което Вие искате да знаете за нашата работа, за нашите задължения и отговорности. Вярвам, че работа на Областна администрация Хасково трябва да продължи да бъде прозрачна, така както беше и при предишния ми мандат. Продължавам да работя все така упорито за развитието на региона, за реализацията на нови икономически и социални проекти, за гарантиране на стабилността и сигурността на гражданите, за популяризирането на нашата област и налагането й като естествен регионален лидер в Южен централен район.

Станислав Дечев  -  Областен управител на област Хасково

Quick links

 

                      Наименование на услугата Заявление
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1985  Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост 
1963 Справка по регистри и книги за имоти частна и публична държавна собственост  
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот  
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост  
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала  
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността  
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение  
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение  
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение  
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение  
1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

 
1975

 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

 
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

1976 Презаверяване на разрешение за строеж  
1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

 
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж   
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост  
ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход /Обр. УП-2/  
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  
2 Предоставяне на достъп до обществена информация  
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ  

 

 

1Областна епизоотична комисия
2Областна комисия по транспорта
3Областна комисия “Военни паметници”
4Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
5Областен съвет за развитие на Област Хасково
6Областен съвет за тристранно сътрудничество
7Комисия по заетост към областния съвет за развитие
8Областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания
9Регионален пандемичен комитет на област Хасково
10Областен пандемичен щаб (регионален щаб за борба с ОРЗ и грип) на област Хасково
11Областна комисия за обществен ред и сигурност
12Областен съвет за сигурност
13Областен съвет по земеделие и гори
14Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
15Областен обществен консултативен съвет
16Областен съвет по условия на труд
17Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
18Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
19Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
Профил на купувача