Showing 1 - 17 of 17
#Title
 
1Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
2Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
3Издадени от Областния управител на област Хасково актове
4Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
5Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
6Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
7Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
8Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
9Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
10Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.
11Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
12Обявления за конкурси за държавни служители
13Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
14Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
15Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ
16Друга информация, определена със закон
17Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.