Асоциация по ВиК Хасково


Контакти:

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-Хасково

6300 гр. Хасково пл. "Свобода" 5

тел:038/608023

e-mail: avik_hs@abv.bg

Приемни дни:

Областен управител на област Хасково и председател на АВиК:

Приемни дни на областния управител-първи вторник на месеца от 10 до 12 ч. и трети вторник от 14 до 16 ч.

Записването става един ден предварително на тел. 038/608011

 

ВиК Хасково

24.11.2015г.

Покана за извънредно общо събрание на " Асоциация по ВиК в обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково" на 22.12.2015г.

Бизнес план 2014 - 2016

 

08.01.2016г.

Протокол №9/22.12.2015г. от ОС на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас, Становище-приложение №1 към Решение №8 от 02.12.2015г. от заседание на Общински съвет Свиленград


Протокол №8/21.07.2015г.

Списък на присъстващите с право на глас

 

1. Протокол №7/14.05.2015г.

2. Списък на присъстващите с право на глас

3. Бюджет за 2015.

4. Разрешение за ползване № СТ-05-1867/15.12.2014г. на ДНСК София

5. Разрешение за ползване № СТ-05-1036/03.07.2014г. на ДНСК София

6. Разрешение за ползване № СТ-05-523/20.04.2015г. на ДНСК София

 

21.03.2016г.

Материали свързани с дневния ред на общото събрание на АВиК Хасково, което ще се проведе на 14.04.2016г.

 

27.04.2016г.

П Р О Т О К О Л  № 10/ 14.04.2016 г.

ОТЧЕТ за дейността на  „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково” за 2015г

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ХАСКОВО                         ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ  ЗА 2016 г. НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ – ХАСКОВО,

ОБЛАСТ ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2015 ГОДИНА

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ХАСКОВО

 

 

Бизнес план 2014-2016 с корекция 03.12.2015

Окончателни протоколи с приложения

Окончателни списъци

Приложение 12

списъци 2013

Финансов модел

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

 

23.06.2016г.

 

Протокол №11/14.06.2016г.

Списък на присъстващите с право на глас

 

22.07.2016

Протокол №12/21.07.2016г. от ОС на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас,

 

13.10.2016г.

Във връзка с насроченото за  09.11.2016 г. извънредно общо събрание на АВиК – Хасково:

Покана до общините

Писмо до МРРБ и МОСВ

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация ” ЕООД, гр. Хасково през регулаторния период 2017-2021 год.

Допълнителна информация  /текстова част на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД –Хасково/

Актуализация на размера на общинските вноски в бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2016 г.

 

16.11.2016г.

Протокол №13/11.11.2016г. от извънредно заседание на общото събрание на "Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково, Списък на присъстващите с право на глас

 

01.02.2017г.

 1. Покана до членовете на АВиК-Хасково;
 2. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК-Хасково;
 3. Отчет за изпълнението на бюджета и Обяснителна записка към него;
 4. Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2016 г. и пояснителни сведения към него;
 5. Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г. и пояснителни сведения към него;
 6. Актуално разпределение на вноските по общини съгласно бюджет 2017;

 

ПРОТОКОЛ №14 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД – ХАСКОВО

 

03.08.2017г.

Насрочване на  извънредно заседание на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково.

1. Проект за бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2018 г.

2. Обяснителна записка към проекта за бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково за 2018 г.

3. Актуално разпределение на вноските на държавата и по общини по проектобюджет за 2018 г.

4. „План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково“

 

04.08.2017г.

Писмо до членове АВиК за промяна на дата на заседание на АВиК Хасково от 04.09.2017 г. за 02.10.2017 г.

Писмо до МРРБ и МОСВ за промяна на дата на заседание на АВиК Хасково от 04.09.2017 г. за 02.10.2017 г.

 

22.08.2017г.

1.Коригиран проект за бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД -  Хасково за 2018 г.

2.Обяснителна записка към коригиран проект за бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и Канализация „ ЕООД – Хасково за 2018 г.

06.10.2017г.

Протокол №15/02.10.2017г.

 

05.02.2018г.

 1. Покана до членовете на АВиК-Хасково;
 2. Годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК-Хасково;
 3. Отчет за изпълнението на бюджета и Обяснителна записка към него;
 4. Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2017 г.;
 5. Бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково за 2018 г.;
 6. Актуално разпределение на вноските по общини съгласно бюджет 2017;

 

04.03.2018

Протокол №16/01.03.2018 г. от редовното заседание на общото събрание на АВиК Хасково, проведено на 01.03.2018г.